Dành cho đại lý

Điều kiện trở thành đại lý bảo hiểm của MIC 

1. Cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm phải có đủ các điều kiện sau đây:

+ Là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam;

+ Từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

+ Có chứng chỉ đào tạo đại lý bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm hoặc Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam cấp.

 2. Tổ chức hoạt động đại lý bảo hiểm phải có đủ các điều kiện sau đây:

+ Là tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp;

+ Nhân viên trong tổ chức đại lý trực tiếp thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm phải có đủ các điều kiện quy định tại mục 1 nêu trên.

 3. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị Toà án tước quyền hành nghề vì phạm các tội theo quy định của pháp luật không được ký kết hợp đồng đại lý bảo hiểm.

Hồ sơ tuyển dụng đại lý bảo hiểm của MIC 

 Hồ sơ tuyển dụng đại lý bảo hiểm phân làm gồm 2 loại: Hồ sơ đăng ký làm đại lý của cá nhân & Hồ sơ đăng ký làm đại lý của tổ chức

 1/ Hồ sơ đăng ký làm đại lý của cá nhân bao gồm:

+ Đơn xin làm đại lý bảo hiểm. (Download)
+ Sơ yếu lý lịch cá nhân (có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương hợp pháp).
+ Bản sao có công chứng giấy chứng nhận đào tạo đại lý bảo hiểm phù hợp với lĩnh vực hoạt động do doanh nghiệp bảo hiểm hoặc Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam cấp.
+ Bằng cấp văn hoá cao nhất (bản sao có công chứng).
+ 3 ảnh 4x6.
 2/ Hồ sơ đăng ký làm đại lý của tổ chức bao gồm:
+ Đơn xin làm đại lý bảo hiểm do Người đại diện theo pháp luật của tổ chức ký tên, đóng dấu.
 + Bản sao có công chứng Giấy phép kinh doanh của tổ chức, trong đó phải có chức năng kinh doanh đại lý bảo hiểm.
 Danh sách các cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm kèm theo hồ sơ của từng cá nhân như nêu tại mục 1 nêu trên điều 20 này áp dụng với đại lý là cá nhân (sơ yếu lý lịch, bản sao có công chứng các bằng cấp văn hóa cao nhất.